Logis Trend,

ใครรุ่งใครร่วง เช็กอันดับโลจิสติกส์ย่านอาเซียน สุดทึ่งกับสปป. ลาวก้าวกระโดดไกลมาก

เบอร์หนึ่งย่านนี้ต้องยกให้สิงคโปร์นอนมา แต่ที่น่าทึ่งกว่าคือสปป.ลาว ถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เป็นอันดับหนึ่งในย่านนี้จากการจัดอันดับของ World Bank ขณะที่ไทยครองอันดับโลกดีที่สุดในรอบ 10 ปี

เรียบเรียงจาก: กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

 

 

ตั้งแต่ปี 2550 ธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Performance Index : LPI) โดยสำรวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศและรายงานผลการจัดอันดับทุก 2 ปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศและเป็นข้อมูลอ้างอิงในการขับเคลื่อนนโยบาย

ทั้งนี้การจัดอันดับจะสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และการขนส่งด่วน (Express Carrier) ในประเทศนั้นๆ โดยพิจารณาจาก 6 ปัจจัยหลักได้แก่ 1. พิธีการศุลกากร (Customs) 2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 3. การเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ (International shipments) 4. สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ทั้งภาครัฐและธุรกิจ (Logistic Quality and Competence) 5. ความตรงต่อเวลาของการบริการ (Timeliness) และ 6. ระบบการติดตามและตรวจสอบ (Tracking and Tracing) โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน

 

* หมายเหตุ: การขึ้น – ลงของอันดับ LPI เมื่อเทียบคะแนนในปี 2559 กับ 2561 กับ 160 ประเทศ

 

จากการอันดับครั้งล่าสุดนอกจากสิงคโปร์จะครองอันดับหนึ่งในอาเซียนแล้ว ยังเป็นหนึ่งในสองประเทศจากภูมิภาคเอเชียที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลกรวมกับญี่ปุ่น ส่วนสุดยอด 10 ประเทศที่มีการจัดการโลจิสติกส์ดีของโลกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูงอยู่ในภูมิภาคยุโรป อาทิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยประเทศเยอรมนียังคงรักษาตำแหน่งผู้นำอันดับที่ 1 ได้ 3 ครั้งต่อเนื่องจากปี 2557 ปี 2559 และปี 2561

ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ครองอันดับในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-Middle Income Group) ตามลำดับ

 

สปป. ลาว กับพัฒนาการประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ที่ก้าวกระโดด

จากผลสำรวจในปี 2561 ถือว่าคะแนนเฉลี่ยของระบบโลจิสติกส์ภูมิภาคอาเซียนปรับตัวสูงขึ้นเป็น 3.02 จาก 2.98 ในปี 2559 มีสาเหตุหลักจากพัฒนาการในด้านสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ทั้งภาครัฐและธุรกิจ และด้านระบบติดตามและตรวจสอบสินค้าที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.7 และ 4.5 ตามลำดับ

โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีอันดับดีขึ้น 70 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 82 จากอันดับที่ 152 ในปี 2559 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีอันดับดีขึ้น 22 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 39 จากอันดับที่ 61 ในปี 2559 และสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีอันดับดีขึ้น 17 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 46 จากอันดับที่ 63 ในปี 2559 สำหรับประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น 13 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 32 ของโลกและเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยสหพันธรัฐมาเลเซียตกไปอยู่อันดับที่ 4 ของอาเซียน อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมีคะแนนน้อยกว่าสหพันธรัฐมาเลเซียในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ไทยครองอันดับโลกที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษ

จากผลสำรวจในปี 2561 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก ถือว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากอันดับที่ 45 ในปี 2559 นับเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีคะแนนอยู่ที่ 3.41 คะแนน เลื่อนขั้นมาอยู่ในกลุ่มแรก (Logistics Friendly) จากกลุ่มที่สอง (Consistent Performers) สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้และความพึงพอใจ ในประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศที่ดีขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

โดยเกณฑ์ชี้วัดที่มีพัฒนาการด้านอันดับมากที่สุด คือ ด้านความตรงต่อเวลาของการบริการ (Timeliness) มีอันดับดีขึ้น 24 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 28 จากอันดับที่ 52 ในปี 2559 รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและธุรกิจ (Logistics Quality and Competence) ดีขึ้น 17 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 32 จากอันดับที่ 49 ในปี 2559 และด้านระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า (Tracking & Tracing) ดีขึ้น 17 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 33 จากอันดับที่ 50 ในปี 2559

 

 

อย่างไรก็ตาม ผลการประเมิน LPI อาจไม่สามารถสะท้อนการพัฒนาของระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างแท้จริง เนื่องจากข้อจำกัดของวิธีการและการเลือกใช้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสอบถามความพึงพอใจของประเทศคู่ค้า เป็นหลัก ผลคะแนนจึงขึ้นอยู่กับมุมมองความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ประเมินซึ่งผันผวนตามความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ ดังนั้น การวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศจึงจำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเฉพาะอื่น ๆ (Specific Tool) ควบคู่ไปด้วย เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้าหลัก (Time Release Study) และต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย เป็นต้น

 

Recent

กสิกรไทย รุกยุทธศาสตร์ประชิดลูกค้าถึงตัวด้วยประสบการณ์ใหม่เปิด KBank Service ให้บริการผ่านแบงกิ้ง เอเย...

การแต่งตั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นตัวแทนในการให้บริการลูกค้าที่ต้องการฝากเงินผ่าน “เคแบงก์ เซอร์วิส” ที่สาขาไปรษณีย์

ยกระดับการจัดส่งพัสดุ ไปรษณีย์ไทย – จีนเข้มงวดออกมาตรการป้องกันเชื้อ COVID-19 เน้นปลอดภัยสูงสุด

แม้ไวรัสจะระบาดแต่ภาคขนส่งก็ยังต้องดำเนินการ เพราะยังมีผู้ที่ต้องการอาหารและยา ไปรษณีย์แห่งชาติของจีนจัดส่งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,552 ตัน และเร่งระบายพัสดุจำนวนทั้งหมด 47.51 ล้านห่อ มีการเปิดช่องทางสีเขียว รวมทั้งไปรษณีย์ไทย ใส่ใจออกมาตรการป้องกันเชื้อดังกล่าวเช่นกัน

ช้อป ชิม ฟิน ไปกับผลไม้เกรดพรีเมียมจาก “ไปรษณีย์ไทย” เสิร์ฟตรงจากสวนถึงบ้าน การันตีความอร่อยที่สุดจนหย...

วันนี้ใครที่อยากรับประทานผลไม้แบบสดๆ ไม่ต้องต่อแถวรอคิวเข้าสวนอีกต่อไป เพราะเดี๋ยวนี้มีบริการส่งผลไม้สดๆ จากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคแบบด่วนทันใจ และยังคงไว้ซึ่งกลิ่น และรสชาติที่หอมหวานตามแบบฉบับของผลไม้เมืองร้อน แถมยังเป็นผลไม้ที่ออกตามฤดูกาล

Podcast

admin

Podcast PostConnex EP3 สูตรเปลี่ยนแบรนด์เนมมือสองให้เป็นเงินล้านกับ SF BRAND NAME

admin

Podcast PostConnex EP2: เทคนิคใช้ IG STORIES ขายของยังไงให้ลูกค้าติดจาก TRES

admin

Podcast PostConnex EP1 จากเภสัชกรสู่เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางร้อยล้าน Welpano