Logis Trend,

ใครรุ่งใครร่วง เช็กอันดับโลจิสติกส์ย่านอาเซียน สุดทึ่งกับสปป. ลาวก้าวกระโดดไกลมาก

เบอร์หนึ่งย่านนี้ต้องยกให้สิงคโปร์นอนมา แต่ที่น่าทึ่งกว่าคือสปป.ลาว ถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เป็นอันดับหนึ่งในย่านนี้จากการจัดอันดับของ World Bank ขณะที่ไทยครองอันดับโลกดีที่สุดในรอบ 10 ปี

เรียบเรียงจาก: กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

 

 

ตั้งแต่ปี 2550 ธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Performance Index : LPI) โดยสำรวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศและรายงานผลการจัดอันดับทุก 2 ปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศและเป็นข้อมูลอ้างอิงในการขับเคลื่อนนโยบาย

ทั้งนี้การจัดอันดับจะสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และการขนส่งด่วน (Express Carrier) ในประเทศนั้นๆ โดยพิจารณาจาก 6 ปัจจัยหลักได้แก่ 1. พิธีการศุลกากร (Customs) 2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 3. การเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ (International shipments) 4. สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ทั้งภาครัฐและธุรกิจ (Logistic Quality and Competence) 5. ความตรงต่อเวลาของการบริการ (Timeliness) และ 6. ระบบการติดตามและตรวจสอบ (Tracking and Tracing) โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน

 

* หมายเหตุ: การขึ้น – ลงของอันดับ LPI เมื่อเทียบคะแนนในปี 2559 กับ 2561 กับ 160 ประเทศ

 

จากการอันดับครั้งล่าสุดนอกจากสิงคโปร์จะครองอันดับหนึ่งในอาเซียนแล้ว ยังเป็นหนึ่งในสองประเทศจากภูมิภาคเอเชียที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลกรวมกับญี่ปุ่น ส่วนสุดยอด 10 ประเทศที่มีการจัดการโลจิสติกส์ดีของโลกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูงอยู่ในภูมิภาคยุโรป อาทิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยประเทศเยอรมนียังคงรักษาตำแหน่งผู้นำอันดับที่ 1 ได้ 3 ครั้งต่อเนื่องจากปี 2557 ปี 2559 และปี 2561

ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ครองอันดับในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-Middle Income Group) ตามลำดับ

 

สปป. ลาว กับพัฒนาการประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ที่ก้าวกระโดด

จากผลสำรวจในปี 2561 ถือว่าคะแนนเฉลี่ยของระบบโลจิสติกส์ภูมิภาคอาเซียนปรับตัวสูงขึ้นเป็น 3.02 จาก 2.98 ในปี 2559 มีสาเหตุหลักจากพัฒนาการในด้านสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ทั้งภาครัฐและธุรกิจ และด้านระบบติดตามและตรวจสอบสินค้าที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.7 และ 4.5 ตามลำดับ

โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีอันดับดีขึ้น 70 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 82 จากอันดับที่ 152 ในปี 2559 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีอันดับดีขึ้น 22 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 39 จากอันดับที่ 61 ในปี 2559 และสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีอันดับดีขึ้น 17 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 46 จากอันดับที่ 63 ในปี 2559 สำหรับประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น 13 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 32 ของโลกและเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยสหพันธรัฐมาเลเซียตกไปอยู่อันดับที่ 4 ของอาเซียน อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมีคะแนนน้อยกว่าสหพันธรัฐมาเลเซียในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ไทยครองอันดับโลกที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษ

จากผลสำรวจในปี 2561 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก ถือว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากอันดับที่ 45 ในปี 2559 นับเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีคะแนนอยู่ที่ 3.41 คะแนน เลื่อนขั้นมาอยู่ในกลุ่มแรก (Logistics Friendly) จากกลุ่มที่สอง (Consistent Performers) สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้และความพึงพอใจ ในประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศที่ดีขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

โดยเกณฑ์ชี้วัดที่มีพัฒนาการด้านอันดับมากที่สุด คือ ด้านความตรงต่อเวลาของการบริการ (Timeliness) มีอันดับดีขึ้น 24 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 28 จากอันดับที่ 52 ในปี 2559 รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและธุรกิจ (Logistics Quality and Competence) ดีขึ้น 17 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 32 จากอันดับที่ 49 ในปี 2559 และด้านระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า (Tracking & Tracing) ดีขึ้น 17 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 33 จากอันดับที่ 50 ในปี 2559

 

 

อย่างไรก็ตาม ผลการประเมิน LPI อาจไม่สามารถสะท้อนการพัฒนาของระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างแท้จริง เนื่องจากข้อจำกัดของวิธีการและการเลือกใช้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสอบถามความพึงพอใจของประเทศคู่ค้า เป็นหลัก ผลคะแนนจึงขึ้นอยู่กับมุมมองความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ประเมินซึ่งผันผวนตามความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ ดังนั้น การวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศจึงจำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเฉพาะอื่น ๆ (Specific Tool) ควบคู่ไปด้วย เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้าหลัก (Time Release Study) และต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย เป็นต้น

 

Recent

โปรแรง “ยิ่งใช้…ยิ่งได้” ส่งของไปนอกทุกบริการ ไปรษณีย์มีของแถมสุดฟิน

ไปรษณีย์ไทยจัดหนักเอาใจพ่อค้าแม่ค้าสายอินเตอร์ที่ส่งออกสินค้าไปยังปลายทางต่างประเทศทุกบริการผ่านไปรษณีย์ แลกรับฟรีของแถมคอลเลกชั่น “เพื่อนร่วมทาง” เมื่อครบตามยอดที่กำหนด ยิ่งใช้มากยิ่งได้มาก เริ่มแล้ววันนี้จนถึงสิ้นปี 2561 บริการที่ร่วมโปรโมชั่นครั้งนี้ได้แก่ บริการ Courier Post, EMS WORLD, บริการซอง/กล่องเหมาจ่ายด้วย EMS World (EMS One Price), Logispost World, พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ และบริการ ePacket เพียงสะสมใบเสร็จการใช้บริการดังกล่าวตั้งแต่ 1 ตุลาคมศกนี้่เป็นต้นไป เพื่อแลกรับฟรีคอลเลกชั่นโดนใจ “เพื่อนร่วมทาง” พกไว้คลายเหงาและอุ่นใจได้ทันที ทั้งนี้ยอดใช้บริการครบ 10,000 บาทขึ้นไป รับฟรีอุปกรณ์แฟลชไดรฟ 1 อัน […]

ไม่ต้องรอคิว หิ้วของนาน SKYBOX สตาร์ตอัปไทยปิ๊งไอเดีย เปลี่ยนปั๊ม PT เป็นจุดรับส่งของได้ 24 ชม.

เพื่อแก้ Pain Point ให้ชุมชนนักขายออนไลน์ สตาร์ตอัปไทย ไอเดียบรรเจิดเนรมิตปั๊มน้ำมัน PT ให้เป็นไปรษณีย์ มีทั้งที่จอดรถและรับส่งของได้ตลอดทั้งวัน มั่นใจอีคอมเมิร์ซไทยโตเทียบเท่าจีนในอีก 5 ปี

นำร่อง 20 ปณ.ยืนยันตัวตนเรียลไทม์ เพื่อเปิดบัญชีกสิกรไทย

ไปรษณีย์ไทยต่อยอดบริการ Bank@Post นอกจากฝากเงินเข้าบัญชีลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยผ่านที่ทำการไปรษณีย์แล้ว ยังเพิ่มบริการยืนยันตัวตน (K CHECK ID) ด้วยบัตรประชาชนแบบเรียลไทม์

Podcast

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล ผู้สร้างแชตบอต Zwiz.ai

Podcast PostConnex EP:18 ล้วงลึกเทคนิคใช้ Chatbot ขั้นเทพ ทำได้ทั้งการโต้ตอบและการตลาด

คุณเทวฤทธิ์ ขันโมลี เจ้าของ Youtube Yookung

Podcast PostConnex EP:17 YouTube Marketing ยอดขายวิ่งยอดคลิปพุ่งด้วยเทคนิคสุดง่าย

คุณนฤชล นฤชาญภัทรัฐ เจ้าของแบรนด์ Wanderlust

Podcast PostConnex EP:15 8 เคล็ดลับปั้นยอดขายบน IG ให้มีรายได้หลักล้าน